Celkom: 0,00 
Celkom: 0,00 

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť JIMMYMARKET s.r.o. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok Predávajúceho.
Kupujúci je povinný oboznámiť sa sReklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Na iné zmluvné vzťahy (napr. Kúpa medzi právnickými osobami, teda ak kupujúcim nie je spotrebiteľ) sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka, prípadne ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom si preto nemôže nárokovať rovnaké práva týkajúce sa zodpovednosti za vady, záruky a uplatnenia reklamácie, ako kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2. Záručné podmienky

2.1 Záruka sa nevzťahuje na

– mechanické poškodenie tovaru kupujúcim,
– používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach,
– neodborné zaobchádzanie,
– zanedbanie starostlivosti o tovar,
– nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru,
– nesprávne ošetrovanie tovaru
– prirodzené opotrebenie výrobku alebo niektorej jeho časti.
Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou, výmenou alebo upravením originálnych častí výrobku. Ďalej v prípade úpravy výrobku kupujúcim (ohyb, rezanie, vŕtanie, zmena rozmerov) ak vada vznikla v dôsledku niektorej z týchto úprav, tiež pri nadmernom zaťažovaní alebo používaní v rozpore so všeobecnými zásadami či podmienkami v dokumentácii prislúchajúcej k výrobku.
Vady a poškodenia výrobku vyňaté zo záruky sú aj tie, ktoré vznikli v dôsledku:
– vyššej moci, živelnej pohromy
– použitia nesprávneho napájacieho napätia
– použitia nesprávneho, nelegálneho alebo neautorizovaného programového vybavenia alebo softvéru
– použitia nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu
– účinku prepätia v rozvodovej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok
– poškodenia výrobku počítačovým vírusom.

Kupujúci podstupuje riziko zamietnutia reklamácie pri porušení pečate alebo sériového čísla,
s výnimkou ak k takémuto porušeniu dôjde pri bežnom používaní výrobku. Rovnaké riziko nastáva aj ak sú tovar alebo jeho časti výrazne znečistené alebo nespĺňajú základné hygienické podmienky.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.

Tovar, ktorý Predávajúci predáva ako rozbalený (rozbalený s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar, poškodený tovar) a s rôznym stupňom známok používania alebo poškodenia nie je možné
v rámci reklamácie vymeniť za nový kus.

Za vadu nie je možné považovať opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo spôsob používania výrobku. Taktiež ak z povahy tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takéhoto tovaru dôjde k celkovému opotrebeniu ešte pred samotným uplynutím záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa prirodzene opotrebováva alebo vďaka materiálu či spôsobu použitia podlieha prirodzenému opotrebeniu (napr. brnkátka, činely, pružinky, tlačidlá, gumičky, a pod.) Záruka na spotrebný materiál sa posudzuje rovnako aj v prípade, že spotrebný materiál je súčasťou zakúpeného tovaru.

2.2 Záruka sa nevzťahuje ani na vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dohodnutá nižšia cena za tovar.

2.3 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom alebo samotným výrobcom tovaru. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2.4 Záručná doba podľa druhu tovaru Záručná doba je v prípade

  1. a)  nového tovaru 24 mesiacov, ak nie je výrobcom uvedené inak
  2. b)  rozbaleného tovaru 24 mesiacov, ak nie je výrobcom uvedené inak

c) tovaru podliehajúcemu skaze je kupujúci oprávnený uplatniť právo na reklamáciu do 24 mesiacov, ak je však na tovare uvedený dátum spotreby, záručná doba sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru

2.5 Záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru kupujúcim, resp. ak má vec uviesť do prevádzky niekto iný (napr. autorizované stredisko), tak záručná doba začína plynúť až uvedením veci do prevádzky.

2.6 Záručná doba neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2.7 Ak Kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže byť jeho reklamácia zamietnutá výhradne na základe výsledkov odborného posúdenia.

2.8 V prípade, že Kupujúci uplatní reklamáciu Tovaru až po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť na základe výhradne vlastného posúdenia. V takom prípade

má Kupujúci možnosť zaslať výrobok na odborné posúdenie. Túto informáciu uvedie Predávajúci písomne v rámci dokladu o vybavení reklamácie.
Náklady spojené s odborným posúdením znáša v tejto situácii Kupujúci len v prípade, ak výrobok zašle na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej alebo notifikovanej osobe. Ak Kupujúci zašle výrobok pre tento účel určenej osobe (záručnému servisu), znáša v tomto prípade náklady Predávajúci, bez ohľadu na výsledok posúdenia. Ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu znova, túto reklamáciu potom nie je možné zamietnuť. Zároveň je Predávajúci do 14 dní odo dňa jej uplatnenia povinný uhradiť zákazníkovi všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie.

2.9 Doklad o záruke
Dokladom o záruke je v prípade nákupu tovaru cez internet predajný doklad (elektornická faktúra). V prípade internetového nákupu tento doklad kupujúcemu doručíme elektronickou poštou v rámci obchodného procesu počas expedície zásielky s objednaným tovarom.

3. Práva Kupujúceho

3.1 Zistenie vady

Každému kupujúcemu odporúčame, aby si bezprostredne pri preberaní tovaru od prepravcu skontroloval v prítomnosti kuriéra stav zásielky (počet balíkov, prípadné poškodenie obalu a pod.) podľa prepravného listu. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky v prípade ak je v zjavnom nesúlade s kúpnou zmluvou alebo ak je zásielka neúplná či poškodená. Pokiaľ kupujúci takúto zásielku prevezme, je potrebné opísať zistený nesúlad s kúpnou zmluvou v odovzdávacom protokole. Poškodenú alebo neúplnú zásielku musí kupujúci bezodkladne po zistení reklamovať u predajcu.

3.2 Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť si reklamáciu u predávajúceho v súlade
s ustanoveniami §18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa najmä prostredníctvom formulára na internetovej stránke Predávajúceho, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Reklamáciu si kupujúci u predávajúceho musí uplatniť bezodkladne po zistení vady tovaru a vždy iba na základe predajného dokladu (blok z registračnej pokladne, faktúra) k príslušnému tovaru, ktorý slúži ako záručný list.

Podmienkou začatia reklamačného konania je uplatnenie reklamácie a odovzdanie alebo doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu so záručným listom (predajným dokladom). Vyplnený, vytlačený a k reklamovanému tovaru priložený formulár s údajmi o reklamácii pomôže rýchlejšie identifikovať reklamáciu.

3.3 Zabezpečenie zariadenia, záloha dát a továrenské nastavenia výrobku pred odoslaním na diagnostiku
V prípade, ak je predmetom reklamácie zariadenie umožňujúce ukladanie dát, odporúčame kupujúcemu vytvoriť si pred odovzdaním alebo doručením tovaru na reklamáciu primeranú zálohu týchto dát. Za prípadné poškodenie, stratu, alebo odstránenie dát neručíme. Ak je reklamované zariadenie chránené heslom alebo iným zabezpečením, je kupujúci povinný túto ochranu odstrániť alebo uviesť pri uplatnení reklamácie spôsob, akým je možný prístup do zariadenia. Ak nebude umožnený plný prístup do zariadenia, može byť diagnostika alebo oprava vykonaná neúplne. Kupujúci berie na vedomie, že prípadná diagnostika výrobku v rámci reklamačného konania môže vyžadovať prípadné uvedenie akéhokoľvek elektronického zariadenia do továrenského nastavenia

a stratu individuálnych nastavení výrobku, ktoré boli v stave pred odovzdaním do reklamačného konania.

3.4 Práva Kupujúceho v prípade tzv. odstrániteľných vád (§ 622 obč. zákonníka)

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.5 Práva Kupujúceho v prípade tzv. neodstrániteľných vád, ako aj v prípade tzv. opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo v prípade väčšieho počtu vád. (§ 623 obč. zákonníka).

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúcha Kupujúcemu aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady.

Právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má Kupujúci. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci(napr. funkčný, ale poškriabaný hudobný nástroj), má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

4. Vybavenie reklamácie

4.1 Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho, tz predajňa hudobnín JIMMYMARKET, Hurbanova 542, 90501, Senica.

4.2 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, môže uplatniť Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

4.3 V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho telefonicky alebo formouelektronickej pošty. Následne Kupujúcemu odovzdá alebo doručí e-mailom doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.4 Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

4.5 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

4.6 V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

4.7 V prípade, že je reklamovaný tovar doručovaný poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci odporúča zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

4.8 Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e- mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4.9 Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

4.10 Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

5.2 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2020. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

X