Celkom: 0,00 
Celkom: 0,00 

1. O spoločnosti

1.1 Fakturačná adresa

JIMMYMARKET s.r.o., Hurbanova 542, 905 01, SENICA, Slovensko, IČO: 50 984 551, DIČ: 2120576128, IČ DPH: SK2120576128.

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40472/T

1.2 Bankové spojenie

Pre Slovenskú republiku:
VUB banka:
IBAN: SK9802000000003852405757
SWIFT: SUBASKBX

FIO banka:
IBAN: SK1683300000002701272489
BIC: FIOZSKBAXXX

Pre Českú republiku:
FIO banka:
Č. účtu: 2701272489/2010

2. Obchodné podmienky

2.1 Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým hudobnín a hudobných doplnkov medzi spoločnosťou JIMMYMARKET s.r.o (Ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.1.1 Predávajúci

JIMMYMARKET s.r.o, IČO 50 984 551, so sídlom Hurbanova 542, 905 01, SENICA, je spoločnosťou zaoberajúcou sa predajom profesionálneho vybavenia pre hudobníkov ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom.

2.1.2 Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
• osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2.1.3 Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.jimmymarket.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2.2 Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

2.3 Otváracia doba

Otváracia doba pre kamennú predajňu JIMMYMARKET, Hurbanova 542, 90501, Senica:

Utorok – Piatok 9:00-18:00 (obed 13:00 – 15:00)
Sobota 10:00-13:00

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.jimmymarket.sk 24h denne, 7 dní v týždni.

2.4 Ceny

Všetky ceny v našom eshope sa snažíme udržiavať aktuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, o ktorej však musí byť kupujúci riadne a včas informovaný. V prípade nesúhlasu má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2.5 Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. O akejkoľvek zmene ohľadne tovaru je zákazník informovaný včas, aby mal možnosť rozhodnúť sa či so zmenou súhlasí.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami . Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• Prostredníctvom elektronického obchodu na: www.jimmymarket.sk (ďalej len „e-shop“)
• Osobne v predajni JIMMYMARKET, Hurbanova 542, 90501, Senica
• Elektronickou poštou na adrese: info@jimmymarket.sk
• Telefonicky: 00421 904 514 850 (SK)

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo predajňu.

2.6 Odstúpenie od zmluvy

2.6.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, to neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétne:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci na svojej internetovej stránke jednoznačne označil výrobky podľa §7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014. Z.z. ako “Neštandardné rozmery” a Spotrebiteľa o tom informuje v písomnom potvrdení o uzavretí Kúpnej zmluvy.

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže po vrátení kúpnej ceny, požadovať od spotrebiteľa čiastku odpovedajúcu poškodeniu. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim (tz odo dňa vrátenia tovaru). Predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia).
Predávajúci nie je povinný nahradiť kupujúcemu náklady na vrátenie tovaru.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho (JIMMYMARKET s.r.o., Hurbanova 542, 90501, Senica) spolu s priloženým vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, prípadne priloženým sprievodným listom s dôvodom odstúpenia (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu alebo vytlačenou faktúrou k nákupu a uvedeným číslom bankového účtu, alebo s uvedením či suma bude vyplatená v hotovosti poštovou poukážkou, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy (tz. odo dňa vrátenia tovaru). Pri neuvedení čísla účtu alebo požiadavky na hotovosť je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

2.6.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevzniká ak nakúpil tovar “na IČO”.
Predávajúci môže kupujúcemu ponúknuť náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim.

2.7 Platobné podmienky

a) platba online službou Besteron (platobná brána s presmerovaním na internetbanking)
b) platba vopred bankovým prevodom
b) platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
c) platba v hotovosti pri osobnom odbere na predajni JIMMYMARKET alebo odbernom mieste
d) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line) – služba je vo výstavbe
e) platba PayPal
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

2.8 Dodacie podmienky

a) Zasielanie prepravnou službou – SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať Slovenskou poštou, kuriérom GLS alebo prostredníctvom spoločnosti Packeta. Prepravca garantuje doručenie zásielky v rámci SR od 1-3 prac. dní. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

b) Zasielanie prepravnou službou – ČR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať Slovenskou poštou, kuriérom GLS alebo prostredníctvom spoločnosti Packeta. Prepravca bežne dodáva zásielky v rámci ČR od 2-5 prac. dní. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu: reklamacie@jimmymarket.sk . Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

c) Osobný odber na predajni JIMMYMARKET, Hurbanova 542, 90501, Senica alebo odbernom mieste

2.9 Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

2.10 Mimosúdne riešenie sporov

Subjektom zaisťujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, tzv. ADR (alternative dispute resolution) je Slovenská obchodná inšpekcia. Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dosiahnuť priateľské urovnanie sporu a dohode strán. SOI je autorizovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim JIMMYMARKET s.r.o., Hurbanova 542, 90501, Senica je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.11. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/ 5512 689 – 90
fax. č.: 033/ 5512 656
e-mail: tt@soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2.12 Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 7. 2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť JIMMYMARKET s.r.o. schválil Ing. Branislav Fojtlín, riaditeľ .

Lepšie ceny

Nakupujete jednorazovo a chcete lepšie ceny?

Zadajte si u nás požiadavku na cenovú ponuku a naši obchodníci Vám pripravia konkrétnu cenovú ponuku so zodpovedajúcimi cenami a dostupnosťou tovaru. Viac info na: info@jimmymarket.sk

Spolupracujeme

Henry Tóth, Peter Nagy, Catastrofy, FidliCanti, Michal Poliak, Eddie Sender, Failed Exam, Thomas Back, Energia, Petrol Station, Dark Solo, M.K. production s.r.o., Sto Korun, Chilli, Richard Havel, …

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás pomocou e-mailu: info@jimmymarket.sk

X