Celkom: 0,00 
Celkom: 0,00 

Všetky naše produkty sú pred odosielaním dôkladne kontrolované, no v prípade, že niektorý z našich tovarov nefunguje úplne korektne, týmto návodom Vám urýchlime vyriešenie reklamácie. Kompletné znenie nájdete v našom Reklamačnom poriadku.

Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.

1.1 Potrebné doklady

Pre zadanie reklamácie postačuje Váš doklad o kúpe (resp. doklad o zaplatení vopred, prípadne doklad o prevzatí dobierky).

1.2 Autorizované servisné strediská

Pošlite výrobok na našu adresu JIMMYMARKET s.r.o., Hurbanova 542, 905 01, Senica, Slovensko. Rovnako ho môžete na uvedenú adresu priniesť osobne.

1.3 Ako poslať tovar

Ak odstupujete od zmluvy do 14 dní alebo reklamujete tovar a posielate tovar kuriérom, alebo poštou je potrebné dodržať :
• Tovar je potrebné zaslať na adresu: JIMMYMARKET s.r.o., Hurbanova 542, 905 01, Senica, Slovensko.
• Ak ide o odstúpenie od zmluvy do 14 dní, musí byť priložená kópia faktúry a formulár na odstúpenie od zmluvy (prípadne sprievodný list s Vašimi požiadavkami).
• Ak ide o reklamáciu, musí byť priložená kópia faktúry (prípadne iný dôkaz o kúpe a prevzatí tovaru) a sprievodný list s Vaším presným popisom problému alebo požiadavkami.
• Tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu alebo prípadnej strate. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenie znáša odosielateľ.

Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie z hygienických dôvodov čistý a zodpovedajúci hygienickým štandardom.

1.4 Vybavenie reklamácie

Väčšinu prijatých žiadostí o reklamáciu sa snažíme vybaviť v deň podania reklamácie. Ak to povaha tovaru alebo charakter závady neumožňuje, alebo ak nemáme adekvátny tovar na sklade, náš reklamačný technik Vám oznámi približný termín, kedy bude reklamácia vybavená, najneskôr však do 30 dní od riadneho uplatnenie reklamácie.

X